Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB var ett gruv- och prospekteringsföretag som hade som mål att genomföra gruvdrift och prospektering i Uppland. Företag grundades 2005 och noterades på First North år 2007 och Oslo Axesss år  2010.

Orsaken till att företaget ansåg att gruvdriften borde kunna återupptas i Dannemora, efter att ha legat nere sedan 1992, var att den internationella efterfrågan på järnmalm då var stor. Detta samtidigt som priset förväntades vara högt under en längre tid.

Grundande

När företaget Dannemora Mineral AB startades, år 2005, var affärsidén att främst bedriva gruvdrift i Dannemoragruven. Det är en gruva som har lång historia inom gruvdrift men som då inte hade varit i drift på många år.

Företagsstrukturen bestod av Dennamora Mineral AB, som moderbolag, samt två dotterbolag som till sin helhet ägdes av Dannemora Mineral AB. Det ena var Dennamora Magnetit AB som skulle vara ansvarig för driften i gruvan. Det andra dotterbolaget var Dennamora Förvaltnings AB vilka skulle förvalta de fastigheter som fanns på området samt de markområden som ägdes av företaget.

dannemora-mineral-ab

Verksamhet

Dannmora Mineral var ett gruv- och prospekteringsföretag. Dess huvudsakliga syfte var att bedriva gruvverksamhet i Dannemora gruvan (järngruva). Men samtidigt såg de ett behov av att hitta ytterligare fyndigheter vilket gjorde att man även jobbade med prospektering. Fokus var då på bas- och ädelmetaller och målet var att hitta dessa inom olika områden i Uppland.

Efter efterforskningar ansåg företaget att det fanns goda förutsättningar att hitta dessa nya fyndigheter inom detta område.

Marknader

Under åren före den internationella finanskrisen (2008/2009) minskade stålproduktionen överlag i världen men framförallt i Europa. I Kina ökade däremot produktionen under dessa år. Men återhämtningen gick snabbt och redan 2010 var produktionen i Europa och Nordamerika uppe på en rekordnivå. En trend som då tydligt pekade framåt. Enligt prognoser skulle efterfrågan vara hög och priserna ändå vara kvar inom de högre nivåerna. Detta år var priserna på samma nivå som före finanskrisen.

Enligt Dannemora Minerals var alltså framtiden ljus för järnmalmsindustrin. De ansåg även att efterfrågan på marknaden var så stor att de befintliga strukturerna inte skulle kunna tillgodose behovet. Det behövdes helt enkelt nya fyndigheter även om det skulle innebära lång tid mellan att brytningen påbörjades till att leverans skulle kunna ske mot kund. Företag kunde bland annat föra affärssamtal med partners både från den europeiska och asiatiska marknaden.