Gruvindustrins framtid

Gruvindustrins framtid är fortsatt ljus i Sverige så du som till exempel funderar på att utbilda dig till att arbeta i branschen är helt rätt ute. Vi har fortsatt stora fyndigheter av olika metaller som väntar på att brytas, och de teknologiska framstegen och prisutvecklingen gör att det idag är lönsamt att bryta på flera ställen än tidigare. Det kommer alltså finnas ett stort behov av utbildade och duktiga människor under oöverskådlig tid framöver och gruvindustrin kommer fortsätta leverera stora intäkter till både familjer och stat.

Kontinuerligt miljöarbete

En viktig framtidsfråga som gruvbranschen måste fortsätta jobba vidare med är givetvis den miljöpåverkan vi gör. Traditionellt sett har det använts mycket kemikalier i gruvdrift och vi har släpp ut mycket koldioxid. Här har mycket arbete redan gjorts, men mer måste göra för att vi ännu mera ska bli en ansvarstagande samhällsaktör med ett ekologiskt fotavtryck som är så litet som möjligt.

Cirkulär ekonomi

Idag räknar man med att det finns ungefär lika mycket metall ovan jord som under. Det vill säga att ungefär hälften är brutet och använt redan. Här kommer ett begrepp in som heter cirkulär ekonomi som definitivt kommer bli viktigt för branschen. Det vill säga att man återvinner redan tidigare brutet material som finns inbyggt i hus, eller som sitter upphängda som redundanta telefontrådar. Här har givetvis gruvbranschen en möjlighet att utöka sina affärsmöjligheter kraftigt genom att utnyttja den kompetens som finns i gruvorna när det kommer till att bearbeta och behandla. På det sättet kan man inte bara tjäna pengar utan också bidra med något positivt till miljön och andra industrier som är beroende av våra produkter. Engångsanvändande av begränsade råvaror är givetvis inte långsiktigt hållbart.

Guldets betydelse i framtiden

I framtiden kommer sannolikt också nya produkter bli viktiga för gruvindustrin. Järnmalm har tidigare varit viktig men mycket talar för att guld kommer få en liknande roll i framtiden. I modern tid har det öppnats två guldgruvor i Sverige. Tack vare moderna produktionsmetoder, forskning och ett ökande guldpris har det blivit lönsamt att utvinna det guld som finns i Sverige, vilket det av geologiska skäl inte varit tidigare. Sverige har också stora uranfyndigheter, vilka vi av politiska skäl inte får bryta idag, men om det förändras finns det även där en stor potential för brytande av uran avsett för fredlig användning.

Slutord

Sammanfattningsvis ser framtiden för gruvbranschen mycket bra ut. Våra produkter kommer knappast sluta vara behövda, och det finns fortfarande mycket att utvinna. Vi behöver dock fortsätta satsa på forskning och utveckling för att hitta nya sätt att bryta och förädla, och vi behöver satsa ännu mera på en hållbar och långsiktig produktion som är så miljövänlig som möjligt.